Postmates
Log in
Sign Up
Log in

Boba 805 Menu

Slushes

Slushe

$5.50
0

Smoothies

Smoothie

$6.00
0

Teas

Infused Tea

$5.50
0

Milk Tea

$5.50
0

Coffee & Espresso

Latte

16 oz.
$5.50
0

Tuxedo Mocha

16 oz.
$5.50
0

Mocha

16 oz.
$5.50
0

Macadamia

16 oz.
$5.00
0

Hazelnut

16 oz.
$5.50
0

Almond

16 oz.
$5.50
0

Caramel

16 oz.
$5.50
0