Postmates
Log in
Sign Up
Log in
Little Sichuan Restaurant in Fremont delivery

Delivery

or

Pickup

Your current address is too far from this place.
×
Categories

Little Sichuan Restaurant

Chinese

40-55 min
35233 Newark Blvd (NaN mi)
More Info

Open Hours

Order Delivery until 9:00 PM
Monday
11:00 AM-9:30 PM
Tuesday
11:00 AM-9:30 PM
Wednesday
11:00 AM-9:30 PM
Thursday
11:00 AM-9:30 PM
Friday
11:00 AM-10:00 PM
Saturday
11:00 AM-10:00 PM
Sunday
11:00 AM-9:00 PM

Luncheon Special

Sczechwan-Style Pork Yu Xiang Rou Si

Hot.
$10.45
0

Beef or Lamb with Green Onion Cong Bao Niu /Yang Rou

$11.45
0

Black Mushroom with Pork Hei Mu Er Chao Rou

$10.45
0

Hunan-Style Chicken Hu Nan Ji

Hot.
$10.45
0

Family Style Beef Stew Hong Shao Niu Nan

$11.45
0

Shrimp with Tofu Dou Fu Xia

$11.95
0

General Cho's Chicken Zuo Zong Tang Ji

Hot.
$10.45
0

Ma Po Tofu Ma Po Dou Fu

Hot.
$10.45
0

Sweet & Sour Shrimp Gu Lao Xia

$11.95
0

Kung Pa Squid Gong Bao You Yu

Hot.
$11.95
0

Beijing-Style Sweet & Sour Pork Bei Jing Tang Cu Rou

$10.45
0

Shrimp with Mixed Vegetables Shu Cai Xia

$11.95
0

Beef with Tofu Dou Fu Niu

$11.45
0

Hunan Smoked Pork Hu Nan La Rou

Hot.
$10.45
0

Broccoli Chicken Jie Lan Ji

$10.45
0

Broccoli Beef Jie Lan Niu

$11.45
0

Beef with Special Seafood Sauce Sha Cha Niu

$11.45
0

Hunan Shrimp Hu Nan Xia

Hot.
$11.95
0

Kung Pao Chicken Gong Bao Ji Ding

Hot.
$10.45
0

Sweet & Sour Pork Gu Lao Rou

$10.45
0

Vegetable Combination Su Shi Jin

$10.45
0

Cashew Nut Chicken Yao Guo Ji

$10.45
0

Mongolian Beef Meng Gu Niu

Hot.
$11.45
0

Dry-Cooked Stringbeans Gan Bian Si Ji Dou

Hot.
$10.45
0

Hunan-Style Beef Hu Nan Niu

Hot.
$11.45
0

Hunan-Style Squid Hu Nan You Yu

Hot.
$11.95
0

Curry Shrimp Ka Li Xia

$11.95
0

Kung Pao Vegetables Gong Bao Su Cai

Hot.
$10.45
0

Beef with Mixed Vegetables Shu Cai Niu

$11.45
0

Napa Cabbage with Shredded Pork Bai Cai Chao Rou Si

$10.45
0

Hunan Lamb Hu Nan Yang

Hot.
$11.45
0

Kung Pao Beef Gong Bao Niu

Hot.
$11.45
0

Sichuan-Style Eggplant Yu Xiang Qie Zi

Hot.
$10.45
0

Black Bean Sauce Chicken Dou Shi Ji

$10.45
0

Kung Pao Lamb Gong Bao Yang

Hot.
$11.45
0

Chicken with Mixed Vegetables Shu Cai Ji

$10.45
0

Curry Chicken Ka Li Ji

$10.45
0

Black Bean Sauce Squid Dou Shi You Yu

$11.95
0

Hot Peppery Tofu Su Ma Po Dou Fu

Hot.
$10.45
0

Curry Beef Ka Li Niu

$11.45
0

Black Bean Sauce Shrimp Dou Shi Xia

$11.95
0

Sweet & Sour Chicken Gu Lao Ji

$10.45
0

Family-Style Tofu Jia Chang Dou Fu

Hot.
$10.45
0

Kung Pao Shrimp Gong Bao Xia

Hot.
$11.95
0

Appetizers

Green Onion Pancake Cong You Bing

House special.
$5.95
0

4 Pieces Egg Rolls Chun Juan

$7.95
0

8 Pieces Pot Stickers Guo Tie

$8.95
0

12 Pieces Pork Dumplings Bei Jing Zhu Rou Shui Jiao

House special.
$9.95
0

Shrimp & Chives Dumplings San Xian Jiu Cai Shui Jiao

House special.
$9.95
0

10 Pieces Fried Prawns Zha Da Xia

$9.95
0

Spicy & Sour Won Ton Hong You Long Chao Shou

Hot.
$8.95
0

Spicy Dumpling Zhong Shui Jiao

Hot.
$9.95
0

6 Pieces Sichuan Steamed Pork Buns Si Chuan Jiang Rou Bao

$9.95
0

Soup

Hot & Sour Soup Suan la Tang

$7.95
0

Spinach Tofu Soup Bo Cai Dou Fu Tang

$6.95
0

Won Ton Soup Yun Tun Tang

$7.95
0

Chicken Corn Soup Ji Rong Yu Mi Tang

$6.95
0

Wor Won Ton Soup Wo Yun Tun Tang

$9.95
0

Hunan Beef Soup Hu Nan Niu Rou Tang

$9.95
0

Sizzling Rice Soup Guo Ba Tang

$9.95
0

Sichuan Traditonal Soup

Egg with Tomato Soup Xi Hong Shi Ji Dan Tang

$7.95
0

Winter Melon with Salted Pork Soup Dong Gua Lian Guo Tang

$8.95
0

Sichuan Salty Pickle Fish Soup Si Chuan Pao Cai Yu Pian Tang

Hot.
$8.95
0

Sour Pickled Mustard Lamb Soup Dong Bei Suan Cai Yang Rou Tang

$8.95
0

Silver Fish & Turnip Soup Ji Yu Luo Bo Tang-Large

$20.95
0

Salads & Cold Dishes

Cold Sliced Beef Wu Xiang Jiang Niu Rou

$8.95
0

Beijing Cold Bean Jello Bei Jing Liang Fen

$8.95
0

Cold Bean Curd Liang Ban Dou Gan

$7.95
0

Sichuan Smoked Pork Si Chuan la Rou

$8.95
0

Sliced Pork Suan Ni Zhou Zi

With garlic sauce.
$8.95
0

Spicy Sausage Chuan Wei Xiang Chang

Hot.
$8.95
0

Spicy Combination of Cold Beef & Beef Tripe Fu Qi Fei Pian

Hot.
$8.95
0

Spicy Chicken Kou Shui Ji

Hot. With Hot oil and peanuts (half with bones).
$11.45
0

Spicy Cucumber Strips Hong You Gua Tiao

Hot.
$7.95
0

Teng Pepper Chicken Teng Jiao Ji

$17.95
0

Sichuan Chicken Salad Si Chuan Bang Bang Ji

$8.95
0

Spicy Beef Tendon Ma La Niu Jin

Hot.
$8.95
0

Cold Dry Bean Curd Ma la Dou Gan

Hot.
$7.95
0

Sichuan Spicy Cold Bean Jello Si Chuan Ma la Liang Fen

Hot oil.
$8.95
0

Spicy Beef Tripe Ma La Niu Du

Hot.
$8.95
0

Sliced Side Pork with Spicy Garlic Sauce Suan Ni Bai Rou

Hot.
$8.95
0

Mu Shui

Mu Shui Vegetables Mu Xu Su Cai

Four pancakes.
$12.95
0

Mu Shui Pork Mu Xu Rou

Four pancakes.
$12.95
0

Beijing Style Mu Shui Pork Bei Jing Mu Xu Rou

Four pancakes.
$12.95
0

Mu Shui Chicken Mu Xu Ji

Four pancakes house special.
$12.95
0

Mu Shui Beef Mu Xu Niu Rou

Four pancakes.
$12.95
0

Mu Shui Shrimp Mu Xu Xia Ren

Four pancakes.
$14.95
0

Pork & Chicken

Hunan Chicken Hu Nan Ji Ding

$12.95
0

Pork a la Beijing Jing Jiang Rou Si

House special.
$12.95
0

Pork a la Sichuan Yu Xiang Rou Si

House special.
$12.95
0

Fungus with Pork Hei Mu Er Chao Rou

$12.95
0

Chicken a la Sichuan Yu Xiang Ji

House special.
$12.95
0

Broccoli Chicken Fillet Jie Lan Ji Pian

$12.95
0

Chicken with Black Bean Sauce Dou Shi Ji Ding

$12.95
0

Duet Mushroom Chicken Fillet Shuang Gu Ji Pian

House special.
$12.95
0

Sizzling Rice Chicken Guo Ba Ji Pian

House special.
$13.95
0

Cashew Nut Chicken Jing Jiang Yao Guo Ji

$12.95
0

Sauteed Tended Pork Fillet Hua Liu Rou Pian

$12.95
0

Beijing-Style Sweet & Sour Pork Tang Cu Rou Duan

$12.95
0

Smoked-Tofu Pork with Sichuan Pickles Xiang Gan Zha Cai Chao Rou Si

$12.95
0

Ma Po Tofu Pork Ma Po Dou Fu

House special.
$12.95
0

Garlic Chicken Fillet Da Suan Ji Pian

$12.95
0

Kung Pao Chicken Gong Bao Ji Ding

House special.
$12.95
0

Sesame Chicken Zhi Ma Ji

$13.95
0

Sweet & Sour Pork Gu Lao Rou

$12.95
0

Smoked-Tofu Pork Xiang Gan Qing Jiao Chao Rou Si

$12.95
0

Lemon Chicken Ning Meng Ji

$12.95
0

Chicken with Mixed Vegetables Shu Cai Ji

$12.95
0

General Cho's Chicken Zuo Zong Tang Ji

House special.
$12.95
0

Curry Chicken Ka Li Ji Ding

$12.95
0

Snow Peas Chicken Fillet Xue Dou Ji Pian

$12.95
0

Sweet & Sour Chicken Gu Lao Ji

$12.95
0

General Cho's Pork Zuo Zong Tang Rou Duan

House special.
$12.95
0

Sizzling Rice Pork Guo Ba Rou Pian

House special.
$13.95
0

Sichuan Traditional a la Carte

Braised Tofu Fish Hong Shao Dou Fu Yu

$33.95
0

Whole Fish in Spicy Bean Curd Sauce Dou Ban Xian Yu

$24.95
0

Frog with Spicy Pickled Pepper Pao Jiao Tian Ji

$15.95
0

Sichuan Dry Cooked Shrimp Si Chuan Gan Bian Xia Ren

$15.95
0

Sichuan Style Twice Cooked Pork Si Chuan Hui Guo Rou

$13.95
0

Chestnut Braised Pork Li Zi Shao Rou

$13.95
0

Spicy Ribbon Fish with Bean Jelly Chuan Wei Liang Fen Shao Dai Yu

Hot.
$21.95
0

Steamed Pork Belly Xian Shao Bai

$12.95
0

Fish Fillets with Pickle Pepper Pao Jiao Yu Pian

$15.95
0

Maggi Potted Frog Mei Ji Pen Pen Wa

$33.95
0

Spicy Fish Fillet with Bean Jelly Chuan Wei Liang Fen Yu Pian

Hot.
$15.95
0

Griddle Cooked Chicken with Dry Mushroom Cha Shu Gu Gan Guo Ji

$29.95
0

Tendon with Pickle Pepper Pao Jiao Niu Jin

$15.95
0

Sichuan Style Bean Sprout with Pork Si Chuan Ya Cai Rou Si

Hot.
$13.95
0

Dry Sauteed Shredded Pork or Beef Gan Bian Zhu Rou Si-Niu Rou Si

Hot.
$14.95
0

Chinese Salty String Beef Tendons Shao Zi Shao Niu Jin

With ground pork.
$14.95
0

Sichuan Braised Pork Spareribs Chuan Wei Shao Pai Gu

$13.95
0

Braised Pork Intestine Hong Shao Zhu Da Chang

$13.95
0

Stir Friend Smoked Pork with Leek Suan Miao Chao La Rou

$13.95
0

Sour Pickle Mustard Stir Fried Pork Dong Bei Suan Cai Chao Rou Si

$13.95
0

Tea Smoked Duck Zhang Cha Ya

$15.50
0

Dong Poa Side Pork Dong Po Zhou Zi

With spicy ginger sauce.
$16.95
0

Sauteed Ell with Garlic & Cucumber Da Suan Huang Gua Chao Shan Duan

$32.95
0

Spicy Crispy Shrimp Xiang La Xia Ren

Hot.
$19.95
0

Hot & Spicy Frog La Zi Tian Ji

Hot.
$14.95
0

Fish Fillets with Cucumber Piao Xiang Qing Shui Yu Pian

$18.95
0

Sichuan Spicy Braised Fish Fillets with Tofu Chuan Wei Dou Fu Yu Pian

Hot.
$15.95
0

Braised Pork Spareribs Hong Shao Pai Gu

$13.95
0

Sauteed Black Bean Clam Dou Shi Chao Ha Li

$13.95
0

Sauteed Fish Fillet B Bai Yu Cui-Liu Yu Pian

$15.95
0

Pork Liver with Pickle Pepper Pao Jiao Zhu Gan

$15.95
0

Chinese Salty & Sour String Beans Shao Zi Jiang Dou

With ground pork.
$13.95
0

Sautee Pickled Pepper and Intestine Pao Jiao Da Chang

$15.95
0

Spicy Sauteed Pork Kidney or Pork Liver Yu Xiang Yao Hua-Zhu Gan

$13.95
0

Spicy Boiled Meat Shui Zhu Rou-Ji Rou-Niu Rou

Hot.
$14.95
0

Combination Seafood Tofu Pot Shi Jin Hai Xian Dou Fu Bao

$17.95
0

Sichuan Braised Pork Intestine Chuan Wei Shao Da Chang

Hot.
$13.95
0

Dry Sauteed Spicy Chicken Wings Zhong Qing La Zi Ji Chi

$14.95
0

Beijing Style Pan Cake Bei Jing Chao Bing

Stir fried, house special.
$11.95
0

Sour Chinese Pickle with Fish Fillet Piao Xiang Suan Cai Yu Pian

$20.95
0

Dry Sauteed Frog Gan Bian Tian Ji

Hot.
$14.95
0

Home Style Sea Cucumber Jia Chang Hai Can

$23.95
0

Pepper Sauteed Pork Liver & Kidney Yao Gan He Chao

$13.95
0

Spicy Crispy Beef Xiang La Cui Niu

Hot.
$17.95
0

Da-Qien Hot Braised Whole Fish Da Qian Gan Shao Yu

$24.95
0

Dry Cooked Beef Tripe Yan Bao Niu Bai Xie

$15.95
0

Beef Tripe with Garlic Da Suan Bao Du Tiao

$14.95
0

Duck Wrapped in The Paper Zhi Bao Ba Ya

Whole duck,.
$28.95
0

Sauteed Spicy Clam Huo Bao Xiang la Ha Li

Hot.
$13.95
0

Spicy Intestine with Rice Jello Ma la Da Chang Fen Tiao

Hot.
$12.95
0

Braised Sea Cucumber with Scallion Cong Bao Hai Can

$23.95
0

Dry Sauteed Intestine Gan Bian Zhu Da Chang

With red chili.
$13.95
0

Beef with Pickle Pepper Pao Jiao Niu Rou

$15.95
0

Fresh Pepper Beef Xian Jiao Niu Rou

$16.95
0

Chestnut Braised Chicken Li Zi Shao Ji

$13.95
0

Griddle Cooked Chicken with Pepper Gan Guo Ji

$34.95
0

Sauteed Pork Kidney or Pork Liver Huo Bao Yao Hua-Zhu Gan

$13.95
0

Bamboo Shoots with Pork Zhu Sun Chao Rou

$13.95
0

Mixed Pork with Pork Blood Mao Xie Wang

$25.95
0

Spicy Boiled Fish Shui Zhu Yu Pian

Hot.
$15.95
0

Sichuan Tofu Fish Si Chuan Dou Fu Yu

$24.95
0

Spicy Garden Peas Shao Zi Wan Dou

Hot. With ground pork.
$13.95
0

Stir Fried Smoked Tofu Jiu Huang Xiang Gan Chao Ji Si-Rou Si

With pork or chicken.
$14.95
0

Xin Jiang Stir Fried Roasted Lamb Xin Jiang Chao Kao Yang Rou

With cumin powder.
$15.95
0

Beef & Lamb

Kung Pao Gong Bao

House special.
$13.95
0

Beef with Special Seafood Sauce Sha Cha Niu

$13.95
0

Lamb with Mixed Vegetables Shu Cai Yang

$13.95
0

Curry Ka Li

$13.95
0

Beef with Broccoli Jie Lan Niu

$13.95
0

Mongolian Lamb Meng Gu Yang

$13.95
0

Beef with Tofu Dou Fu Niu

$13.95
0

Lamb with Special Seafood Sauce Sha Cha Yang

$13.95
0

Hunan Lamb Hu Nan Yang

$13.95
0

Beef with Mixed Vegetables Shu Cai Niu

$13.95
0

Lamb with Snow Peas Xue Dou Yang

$13.95
0

Tomato-Flavored Lamb Fan Qie Yang

$13.95
0

Lamb with Tofu Dou Fu Yang

$13.95
0

Tomato-Flavored Beef Fan Qie Niu

$13.95
0

Sizzling Rice Beef or Lamb Guo Ba Niu-Yang

House special.
$14.95
0

Lamb with Broccoli Jie Lan Yang

$13.95
0

Hunan Beef Hu Nan Niu

$13.95
0

Duet Mushroom Beef or Lamb Shuang Gu Niu-Yang

House special.
$13.95
0

Sesame Beef or Lamb Zhi Ma Niu-Yang

House special.
$14.95
0

Beef with Snow Peas Xue Dou Niu

$13.95
0

Beef with Black Bean Sauce Dou Shi Niu

$13.95
0

Lamb with Black Bean Sauce Dou Shi Yang

$13.95
0

A la Sichuan Beef or Lamb Yu Xiang Niu-Yang

House special.
$13.95
0

Mongolian Beef Meng Gu Niu

$13.95
0

Vegetables

Egg Plant a la Sichuan Yu Xiang Qie Zi

$9.95
0

Cabbage with Dried Shrimps Kai Yang Bai Cai

$9.95
0

Stir Fried Winter Melon Qing Chao Dong Gua

$9.95
0

Mushroom Delight Hui Shuang Gu

$9.95
0

Stir Fried Snow Peas Leaves Qing Chao Da Dou Miao

$13.95
0

Vegetarian Combination Su Shi Jin

$9.95
0

Shredded Potato Qing Chao Tu Dou Si

$9.95
0

Beijing Family Style Egg Plant Bei Jing Shao Qie Zi

$9.95
0

Mushroom Tofu Chao Dong Gu Dou Fu

$9.95
0

Stir Fried Garden Peas Qing Chao Wan Dou

$9.95
0

Stir Fried Shredded Broad Bean Qing Chao Can Dou Ban

$9.95
0

Stir Fried Cabbage Qing Chao Bao Xin Cai

$9.95
0

Spicy Shredded Potato Qiang Bao Tu Dou Si

Hot.
$9.95
0

Stir Fried a Choy Qing Chao a Cai

$9.95
0

Family-Style Tofu Jia Chang Dou Fu

$9.95
0

Dry Cooked String Beans Gan Bian Si Ji Dou

$9.95
0

Sour Pickled Mustard with Green Bean Thread Suan Cai Chao Fen Si

$9.95
0

Stir Fried Black Tree Mushroom Qing Chao Hei Mu Er

$9.95
0

Spicy Stir Fried Cabbage Qiang Bao Bao Xin Cai

Hot.
$9.95
0

Cabbage with Bean Sarch Bao Xin Cai Chao Fen Si

$13.95
0

Stir Fried Young Soy Bean Qing Chao Mao Dou

$9.95
0

Winter Melon with Dried Shrimps Kai Yang Dong Gua

$9.95
0

Young Soy Bean with Preserved Green Mustard Xue Cai Mao Dou

$9.95
0

String Bean with Egg Plant Qie Zi Chao Dou Jiao

$13.95
0

Ma Po Tofu Ma Po Dou Fu

$9.95
0

Seafood

Crispy Salt-&-Pepper Prawns Jiao Yan Da Xia

$16.95
0

Duet Mushroom Fish Fillet Shuang Gu Yu Pian

$15.95
0

Shrimp with Mixed Vegetables Shu Cai Xia Ren

$15.95
0

Beijing-Style Sauteed Prawns You Bao Da Xia

$16.95
0

Beijing-Style Sweet & Sour Fish Slice Tang Cu Yu Pian

$15.95
0

Honey Walnut Shrimp He Tao Xia Ren

$16.95
0

Shrimp with Tofu Dou Fu Xia Ren

$15.95
0

Sizzling Rice Squid Guo Ba You Yu

$15.95
0

Sweet & Sour Fish Fillet Gu Lao Yu Pian

$15.95
0

Sweet & Sour Shrimp Gu Lao Xia

$15.95
0

Sizzling Shrimp Tie Ban Xia Ren

$16.95
0

Shrimp a la Sichuan Yu Xiang Xia Ren

$15.95
0

Rice Wine Marinated Fish Fillet Zao Liu Yu Pian

$15.95
0

Jade Fish Fillet Qing Chao Yu Pian

$15.95
0

Shrimp with Fava Bean Xia Ren Can Dou

$15.95
0

Shrimp with Broccoli Jie Lan Xia Ren

$15.95
0

Hot Braised Shrimp Gan Shao Xia Ren

$15.95
0

Sizzling Garlic Prawns Tie Ban Suan Rong Da Xia

$16.95
0

Squid with Black Bean Sauce Dou Shi You Yu

$15.95
0

Seafood Combination Shi Jin Hai Xian

$16.95
0

Steamed Garlic Prawns Qing Zheng Suan Rong Da Xia

$16.95
0

Dry Sauteed Spicy Fish Fillet Gan Bian Yu Pian

$15.95
0

Kung Pao Fish Gong Bao Yu Pian

$15.95
0

Shrimp with Snow Peas Xue Dou Xia Ren

$15.95
0

General Cho's Shrimp Zuo Zong Tang Xia

$15.95
0

Sizzling Rice Fish Guo Ba Yu Pian

$15.95
0

Sizzling Rice Shrimp Guo Ba Xia Ren

$15.95
0

Shrimp with Black Bean Sauce Dou Shi Xia Ren

$15.95
0

Shrimp with Special Seafood Sauce Sha Cha Xia Ren

$15.95
0

Kung Pao Squid Gong Bao You Yu

$15.95
0

Duet Mushroom Shrimp Shuang Gu Xia Ren

$15.95
0

Kung Pao Shrimp Gong Bao Xia Ren

$15.95
0

Squid Delight Qing Chao You Yu

$15.95
0

Rice & Noodles

Braised Pork Rib Noodle Soup Hong Shao Pai Gu Mian

$8.95
0

Stir Fried Spinach with Rice Cake Bo Cai Nian Gao

$10.95
0

Beef Chow Fun Gan Chao Niu He

$10.95
0

Tomato-Flavored Beef Chow Mein Fan Qie Niu Rou Chao Mian

$9.95
0

Steamed Rice Bai Fan

$2.25
0

Spicy Intestine Noodles Da Chang Mian

Hot.
$9.95
0

Hot Noodles with Spicy Sesame Sauce Dan Dan Mian

$8.95
0

Beef Fried Rice or Chow Mein Niu Rou Chao Fan-Chao Mian

$8.95
0

Shrimp Fried Rice or Chow Mein Xia Ren Chao Fan-Chao Mian

$9.95
0

Sichuan Beef Stew Noodle Soup Si Chuan Niu Nan Mian

$8.95
0

Beijing Bean Sauce NoodlesBei Jing Zha Jiang Mian

$8.95
0

Stir Fried Salted Vegetable with Rice Cake Xue Cai Nian Gao

$10.95
0

Pork Fried Rice or Chow Mein Zhu Rou Chao Fan-Mian

$8.95
0

Spicy Sichuan Hot Noodles Soup Minced Pork Song Sao Mian

Hot.
$8.95
0

Stir Fried Salted Vegetable Noodle Soup with Pork Xue Cai Rou Si Tang Mian

$8.95
0

Shrimp Chow Fun Xia Ren Chao Fen

$12.95
0

Braised Beef Stew Noodle Soup Hong Shao Niu Nan Mian

$8.95
0

Combination Chow Fun Shi Jin Chao Fen

$13.95
0

Chicken Fried Rice or Chow Mein Ji Ding Chao Fan-Mian

$8.95
0

Spicy Sichuan Hot Noodles Soup Fish Fillet Song Sao Yu Mian

Hot.
$9.95
0

Chinese Pickled with Shredded Pork Noodle Soup Zha Cai Rou Si Tang Mian

$8.95
0

Spicy Noodle Soup with Shrimp & Squids & Pork San Xian Chao Ma Mian

Hot.
$9.95
0

Seafood Noodle Soup Hai Xian Tang Mian

$10.95
0

Stir Fried Cabbage with Rice Cake Bai Cai Nian Gao

$10.95
0

Sichuan Pork Rib Noodle Soup Si Chuan Pai Gu Mian

$8.95
0

Combination Rice Cake Shi Jin Nian Gao

$13.95
0

Vegetables Fried Rice or Chow Mein Su Chao Fan-Mian

$7.95
0

Combination Fried Rice or Chow Mein Shi Jin Chao Fan-Mian

$9.95
0

Sichuan Cold Noodles Si Chuan Liang Mian

$9.95
0

Beverage

Canned Soda

$2.95
0

Order anything

Tell us what you want and we will send a Postmate to get it for you.
Add an item
Describe what you're looking for. Learn more

Other Options Nearby

All Chinese Delivery In Newark
Chinese delivery near me - Panda Express in Newark

Panda Express

$3.99 Delivery · 35-50 min
Postmates

Postmates

Our Top Cities

©2020 Postmates IncTermsPrivacy