Delivery

or

Pickup

Categories

New Saigon Restaurant

Vietnamese

35-50 min
630 S Federal Blvd (NaN mi)
More Info

Open Hours

Monday
Closed
Tuesday
11:00 AM-9:00 PM
Wednesday
11:00 AM-9:00 PM
Thursday
11:00 AM-9:00 PM
Friday
11:00 AM-9:00 PM
Saturday
11:00 AM-9:00 PM
Sunday
11:00 AM-9:00 PM

Appetizers

1AP. CUA LOÏÂT

Deep fried soft shell crabs. Served with fresh vegetables.
$17.95

2AP. CUA LOÄT CHIEÂN BÔ

Deep fried soft shell crabs topped with onion rings and garlic butter sauce. Served with fresh vegetables.
$17.95

3AP. CHAÛ GIO

Fried pork egg rolls with fresh vegetables.
$8.95

4AP. CHAÛ GIOØ TOÂM CUA

Fried shrimp, crab egg rolls. Served with fresh vegetables.
$8.95

5AP. CHAÛ GIOØ TOÂM THÒT

Fried shrimp, pork egg rolls. Served with fresh vegetables.
$8.95

6AP. CHAÛ GIOØ CHAY

Vegetarian fried egg rolls .Served with fresh vegetables.
$8.95

7AP. GOÛI CUOÁN - SPRING ROLL ( 2 rolls per order)

Shrimp, pork, noodles, mint leaves, cilantro and lettuce wrapped in soft rice paper.
$3.95

8AP. GOÛI CUOÁN CHAY (2 rolls per order)

Tofu, noodles, mint leaves, cilantro and lettuce wrapped in soft rice paper.
$3.95

9AP. CHAÛ ÑUØM

Steamed beef meat ball. Served with shrimp chips.
$15.95

Side Orders

1SI. CÔM

Steamed rice, Fried rice ( 26oz).
$2.50

2SI. RAU SOÁNG

Basket of variety of fresh vegetables.
$2.50

3SI. MÌ CHIEÂN DOØN

Fried egg noodles.
$2.50

4SI. BAÙNH TRAÙNG

Rice papers (10 pieces).
$2.50

5SI. BUÙN

Rice noodles. (26oz).
$2.50

6SI. BAÙNH PHOÀNG

Shrimp chips (10pieces).
$2.50

Salads

1SA. GOÛI THAÄP CAÅM (peanut topped) Small

Lotus root, daikon and carrot salad with shrimp, steamed bacon, squid, jelly fish, and thinly sliced pork-ears, tossed with signature fish sauce dressing.
$15.95

1SA. GOÛI THAÄP CAÅM (peanut topped) Large

Lotus root, daikon and carrot salad with shrimp, steamed bacon, squid, jelly fish, and thinly sliced pork-ears, tossed with signature fish sauce dressing.
$19.95

2SA. GAØ XEÙ PHAY

Organic chicken salad with shredded ong choy, and red onions tossed with signature fish sauce dressing.
$15.95

3SA. GOÛI GA Ø (peanut topped)

Chicken, cabbage, carrots, onion and cucumber salad tossed with signature fish sauce dressing.
$14.95

4SA. GOÛI VÒT (peanut topped)

Duck, cabbage, carrots, onion and cucumber salad tossed with signature fish sauce dressing.
$15.95

5SA. GOÛI BOØ THAÙI LAN (sesame topped)

Slices of rare roast beef, onions, tomato, cucumbers and bell pepper, carrot, pineapple, green mango tossed with signature fish sauce dressing.
$14.95

6SA. GOÛI ÑAËC BIEÄT (peanut topped)

Jelly fish, squid, shrimp, pork, cabbage, carrot, onion and cucumbers tossed with signature fish sauce dressing.
$14.95

7SA. GOÛI MÖÏC (peanut topped)

Slices of squid, cucumber, carrots, bell pepper and onion tossed with signature fish sauce dressing.
$14.95

8SA. GOÛI BOØ (peanut topped)

Sauteed beef, onion, pickled carrot and daikon salad tossed with signature fish sauce dressing.
$14.95

9SA. GOÛI ÑU ÑUÛ TOÂM THÒT (peanut topped)

Shrimp, steamed bacon, onions, carrots and papaya salad tossed with signature fish sauce dressing.
$14.95

10SA. BOØ BOÙP THAÁU (sesame topped)

Medium rare slices of beef and onion salad tossed with signature fish sauce dressing.
$14.95

11SA. BOØ TAÙI CHANH (peanut topped)

Slices of rare roast beef, onions, tomato, cucumbers and bell pepper tossed with signature fish sauce dressing.
$14.95

12SA. GOÛI TAØU HUÛ (peanut topped)

Tofu, red onion, cabbage, carrot, and cucumber tossed with signature fish sauce dressing.
$14.95

Soups

1SO. Crab Meat Soup

Imitation crab meat soup.
$2.95

2SO. Wonton Soup

$2.95

3SO. Hot & Sour Soup

$2.95

4SO. SUÙP VI CAÙ,CUA

Egg drop crab meat soup with black mushrooms.
$5.00

5SO. HUÛ TÍU TOÂM THÒT

Shrimp, pork with rice noodles soup.
$5.00

6SO. HUÛ TÍU NAM VANG

Shrimp, pork with clear vermicelli soup.
$8.95

7SO. MÌ TOÂM THÒT

Shrimp, pork with egg noodles soup.
$5.00

8SO. PHÔÛ TAÙI

Rare slices of beef noodle soup.
$5.00

9SO. PHÔÛ TAÙI,BOØ VIEÂN

Rare slices of beep noodle soup with meat balls.
$8.95

10SO. HUÛ TÍU KHOÂ

Marinated rice noodles topped with shrimp, barbeque pork, squid and thinly cut grilled pork. Served with a bowl of pork broth.
$10.95

11SO. MÌ KHOÂ

Marinated egg noodles topped with shrimp, barbeque pork, squid and thinly cut grilled pork. Served with a bowl of pork broth..
$10.95

12SO. HUÛ TÍU NAM VANG KHOÂ

Marinated clear vermicelli topped with shrimp, barbeque pork, squid and thinly cut grilled pork. Served with a bowl of pork broth.
$10.95

13SO. HUÛ TÍU TOÂM THÒT,BOØ VIEÂN

Shrimp, pork rice noodle soup with meat balls.
$10.95

14SO. HOAØNH THAÙNH TOÂM THÒT, BOØ VIEÂN

Wonton, shrimp, pork soup with meat balls.
$10.95

15SO. HỦ TÍU THẬP CẨM

Combination of squid, shrimp, imitation crab meat, fish balls, shrimp balls, meat balls and pork rice noodle soup.
$10.95

16SO. HUÛ TÍU ÑOÀ BIEÅN

Combination of squid, shrimp, imitation crab meat, fish balls and shrimp balls rice noodle soup.
$10.95

17SO. MÌ VÒT QUAY

Roast duck with egg noodle soup.
$12.95

18SO. HOAØNH THAÙNH MÌ VÒT QUAY

Wonton and roast duck with egg noodle soup.
$12.95

Rice Paper Wraps

1RW. SAØI GOØN ÑAËC BIEÄT

Combination plate of fried soft shell crab, egg rolls, fried shrimp paste, grilled pork skewers and grilled shrimp. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$39.95

2RW. NHA TRANG ÑAËC BIEÄT

Combination plate of grilled pork paste, fried shrimp paste, grilled jumbo shrimp and crispy onion wraps (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$39.95

3RW. HAØ NOÄI ÑAËC BIEÄT

Grilled pork skewers and grilled jumbo shrimp. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$29.95

4RW. CAÙ CHIEÂN XUØ (Requires 45 minute to be ready)

Deep-fried battered whole catfish. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$44.95

5RW. TÖÙ QUYÙ

Combination of grilled beef, grilled pork, grilled shrimp and fried shrimp paste. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$25.95

6RW. TÖÙ QUYÙ ÑAËC BIEÄT

Combination grilled jumbo shrimp, grilled chicken, grilled pork and grilled beef. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$29.95

7RW. NEM NÖÔÙNG

Grilled pork paste. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$15.95

8RW. CHAÏO TOÂM

Deep fried shrimp paste wrapped around sugar cane. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$19.95

9RW. TOÂM NÖÔÙNG ÑAËC BIEÄT

Grilled jumbo shrimp. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$25.95

10RW. TOÂM QUEÁT cuoán BAÙNH TRAÙNG

Deep fried shrimp paste wrapped in rice paper. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$25.95

11RW. TOÂM THÒT SATE

Grilled marinated shrimp and pork. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$15.95

12RW. TOÂM SATE

Grilled marinated shrimp. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$15.95

13RW. TOÂM BOØ CHAÛ GIOØ cuoán BAÙNH TRAÙNG

Grilled marinated shrimp, beef and egg roll. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$15.95

14RW. TOÂM QUAÁN THÒT BA ROÏI

Grilled marinated bacon wrapped shrimp. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$15.95

15RW. HEO cuoán BAÙNH TRAÙNG

Grilled marinated pork (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$15.95

16RW. BOØ cuoán BAÙNH TRAÙNG

Grilled marinated beef. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$15.95

17RW. BOØ QUAÁN MÔ

Beef rolled around thin slices of pork and onion then grilled. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$15.95

18RW. BOØ QUAÁN TOÂM

Grilled shrimp wrapped in marinated beef. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$15.95

19RW. BOØ LAÙ LOÁT

Grilled beef wrapped in grape leaf. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$15.95

20RW. BOØ QUAÁN MÔÕ CHAØI

Grilled beef sausage. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$15.95

21RW. BOØ SATEÙ

Onions and leeks wrapped with sate marinated beef. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$15.95

22RW. GAØ SATE

Grilled marinated chicken breasts. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$15.95

23RW. TAØU HUÛ CHIEÂN cuoán BAÙNH TRAÙNG

Fried tofu slices. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$15.95

24RW. BOÁN MUØA cuoán BAÙNH TRAÙNG

(Four Season Rice Paper Wraps) Grilled marinated beef, shrimp, chicken and egg roll. (Note: All these dishes in this section are peanut topped).
$25.95

Fish

1FI. CAÙ BASS CHIEÂN MAÉM GÖØNG

Deep fried whole Sea Bass topped with ginger fish sauce.
$29.95

2FI. CAÙ TUYEÁT CHIEÂN MAÉM GÖØNG

Deep fried white Sea Bass topped with ginger in spicy fish sauce.
$29.95

3FI. CAÙ CHIEÂN MAÉM GÖØNG

Deep fried Catfish fillets topped with ginger in spicy fish sauce.
$17.95

4FI. CAÙ KHO HAØNH ÔÙT

Catfish fillets sauteed with green onion and garlic in spicy sauce.
$17.95

5FI. CAÙ KHO TOÄ

Slices of Catfish sauteed in spicy sauce.
$14.95

6FI. CAÙ CHIM CHIEÂN MAÉM GÖØNG

Whole deep fried Butter fish (Pompano fish) topped with ginger fish sauce (bone in).
$24.95

CAÙC MOÙN AÊN GIA ÑÌNH

1GD. GAØ CON XAØO SAÛ ÔÙT

$12.95

2GD. GAØ CON KHO GÖØNG

$12.95

3GD. SÖÔØN NON RAM MAËN

$12.95

4GD. SÖÔØN NON XAØO THÔM

$12.95

5GD. BA ROÏI XAØO MAÉM RUOÁC

$12.95

6GD. MÖÏC XAØO MAÉM RUOÁC

$12.95

7GD. MÖÏC XAØO MAÉM RUOÁC BA ROÏI

$12.95

8GD. THÒT HEO KHO TIEÂU

$12.95

9GD. TOÂM RIM

$12.95

10GD. RAU MUOÁNG XAØO TOÛI

$10.95

11GD. CAÛI BEÏ XANH XAØO TOÛI

$10.95

CAÙC MOÙN AÊN PHOÅ THOÂNG

1PT. CÔM ÑAËC BIEÄT

(*** Nhöõng moùn aên döôùi ñaây, coù theå khoâng coù thöôøng xuyeân Xin quyù khaùch vui loøng hoûi tröôùc vôùi nhaân vieân phuïc vuï.)
$12.95

2PT. CÔM GAØ NGUÕ Vò

(*** Nhöõng moùn aên döôùi ñaây, coù theå khoâng coù thöôøng xuyeân Xin quyù khaùch vui loøng hoûi tröôùc vôùi nhaân vieân phuïc vuï.)
$10.95

3PT. CÔM GAØ ROÂTI

(*** Nhöõng moùn aên döôùi ñaây, coù theå khoâng coù thöôøng xuyeân Xin quyù khaùch vui loøng hoûi tröôùc vôùi nhaân vieân phuïc vuï.)
$12.95

5PT. CÔM SÖÔØN BÌ

(*** Nhöõng moùn aên döôùi ñaây, coù theå khoâng coù thöôøng xuyeân Xin quyù khaùch vui loøng hoûi tröôùc vôùi nhaân vieân phuïc vuï.)
$10.95

6PT. BUÙN MAÉM

(*** Nhöõng moùn aên döôùi ñaây, coù theå khoâng coù thöôøng xuyeân Xin quyù khaùch vui loøng hoûi tröôùc vôùi nhaân vieân phuïc vuï.)
$10.95

7PT. BUÙN BOØ HUEÁ

(*** Nhöõng moùn aên döôùi ñaây, coù theå khoâng coù thöôøng xuyeân Xin quyù khaùch vui loøng hoûi tröôùc vôùi nhaân vieân phuïc vuï.)
$10.95

8PT. BUÙN RIEÂU

(*** Nhöõng moùn aên döôùi ñaây, coù theå khoâng coù thöôøng xuyeân Xin quyù khaùch vui loøng hoûi tröôùc vôùi nhaân vieân phuïc vuï.)
$10.95

9PT. BAÙNH CANH TOÂM THÒT GIOØ HEO

(*** Nhöõng moùn aên döôùi ñaây, coù theå khoâng coù thöôøng xuyeân Xin quyù khaùch vui loøng hoûi tröôùc vôùi nhaân vieân phuïc vuï.)
$10.95

10PT. BAÙNH CANH CUA

(*** Nhöõng moùn aên döôùi ñaây, coù theå khoâng coù thöôøng xuyeân Xin quyù khaùch vui loøng hoûi tröôùc vôùi nhaân vieân phuïc vuï.)
$12.95

11PT. MÌ VÒT TIEÀM

(*** Nhöõng moùn aên döôùi ñaây, coù theå khoâng coù thöôøng xuyeân Xin quyù khaùch vui loøng hoûi tröôùc vôùi nhaân vieân phuïc vuï.)
$12.95

12PT. MÌ QUAÛNG

(*** Nhöõng moùn aên döôùi ñaây, coù theå khoâng coù thöôøng xuyeân Xin quyù khaùch vui loøng hoûi tröôùc vôùi nhaân vieân phuïc vuï.)
$10.95

13PT. MÌ HOAØNH THAÙNH TOÂM THÒT

(*** Nhöõng moùn aên döôùi ñaây, coù theå khoâng coù thöôøng xuyeân Xin quyù khaùch vui loøng hoûi tröôùc vôùi nhaân vieân phuïc vuï.)
$10.95

14PT. MÌ HOAØNH THAÙNH THAÄP CAÅM

(*** Nhöõng moùn aên döôùi ñaây, coù theå khoâng coù thöôøng xuyeân Xin quyù khaùch vui loøng hoûi tröôùc vôùi nhaân vieân phuïc vuï.)
$10.95

15PT. HOAØNH THAÙNH MÌ VÒT QUAY

(*** Nhöõng moùn aên döôùi ñaây, coù theå khoâng coù thöôøng xuyeân Xin quyù khaùch vui loøng hoûi tröôùc vôùi nhaân vieân phuïc vuï.)
$12.95

Crab

1CR. CUA RANG MUOÁI ( shell on )

Dungeness crab stir-fried with butter, garlic, yellow onion and black pepper.
$32.00

2CR. CUA XAØO SAÛ ÔÙT ( shell on )

Dungeness crab stir-fried with lemon grass.
$32.00

3CR. CAØNG CUA RANG MUOÁI (shell on)

King crab leg stir-fried with butter garlic, yellow onion and black pepper.
$32.00

4CR. CAØNG CUA XAØO SAÛ ÔÙT (shell on)

King crab leg stir-fried with lemon grass.
$32.00

Mussel

1MU. CHEM CHEÙP NÖÔÙNG

Mussels marinated with oyster sauce and butter then grilled to perfection.
$10.95

2MU. CHEM CHEÙP XAØO CAØ R

Mussels stir-fried with onions in curry sauce.
$10.95

3MU. CHEM CHEÙP XAØO SAÛ ÔÙT

Mussels stir-fried with onions and lemon grass.
$10.95

4MU. CHEM CHEÙP HAÀM DÖØA

Mussels sauteed with onions in coconut milk.
$10.95

NGHEÂU

1NG. NGHEÂU HAÁP

$15.95

Chef's Special

1CS. MÌ XAØO ÑOÀ BIEÅN

Egg noodles, shrimp, scallops, squid, mussels, beansprouts, cabbage, carrots, celery, onions, and snow peas stir-fried with oyster sauce.
$12.95

2CS. MÌ XAØO DOØN ÑOÀ BIEÀN

Shrimp, scallops, squid, mussel and variety of vegetables sauteed with oyster sauce topped on crispy egg noodles
$15.95

3CS. MÌ XAØO DOØN hoaëc XAØO MEÀM

Shrimp, beef, chicken sauteed with variety of vegetables. Served with your choice of crispy or soft noodles.
$12.95

4CS. XAØO THAÄP CAÅM

Shrimp, beef, chicken sauteed with variety of vegetables.
$12.95

5CS. HUÛ TÍU XAØO hoaëc MÌ XAØO hoaëc NAM VANG XAØO

Shrimp, pork, beansprouts, cabbage, carrots, celery, onions, and snow peas stir - fried with your choice of rice noodles, egg noodles or clear rice vermicelli.
$12.95

6CS. HUÛ TÍU NAM VANG XAØO ÑOÀ BIEÅN

Shrimp, scallops, squid, mussels, beansprouts, cabbage, carrots, celery, onions, snow peas stir-fried with clear rice vermicelli
$12.95

7CS. HUÛ TÍU XAØO ÑOÀ BIEÅN

Squid, scallop, shrimp, mussel, sauteed with celery, onion, and straw mushrooms topped on thick rice noodles.
$12.95

8CS. ÑOÀ BIEÅN XAØO SAÛ ÔÙT

Shrimp, scallops, squid and mussels sauteed in spicy lemon grass and onions sauce.
$15.95

9CS. ÑOÀ BIEÅN XAØO CAØ RI

Shrimp, scallops, squid, mussels sauteed with onions, and lemon grass in curry and coconut milk.
$15.95

10CS. ÑOÀ BIEÅN THAÄP CAÅM

Scallops, shrimp, squid, mussels, tofu, ginger, black mushrooms,and straw mushroom cooked in oyster sauce in clay pot.
$15.95

11CS. ÑOÀ BIEÅN XAØO RAU CAÛI

Shrimps, scallop, squid, mussels, broccoli, carrots, snow peas, napa cabbage, black mushroom and onions sauteed in ginger oyster sauce.
$15.95

12CS. ÑOÀ BIEÅN XAØO NAÁM ÑOÂNG COÂ

Scallops, shrimp, mussels and squid, black mushrooms, carrots, snow peas sauteed in oyster sauce and fish sauce.
$15.95

13CS. TOÂM BOÏC THÒT

Shrimp stuffed in pork paste and wrapped in rice paper, then fried. Served with sauteed vegetables and rice noodles.
$15.95

14CS. TÔM THỊT RAM

Shrimp and pork sauteed in spicy fish sauce with black pepper.
$12.95

Chicken

1CH. GAØ KHO TIEÂU BROCCOLI

Chicken sauteed in spicy black pepper sauce with steamed broccoli.
$14.95

2CH. GAØ NGUÕ VÒ HÖÔNG

Grilled chicken thigh marinated in five different spices.
$12.95

3CH. GAØ NÖÔÙNG SA Û

Grilled chicken breasts marinated with lemon grass.
$12.95

4CH. GAØ XAØO HOÄT ÑIEÀU

Chicken sauteed with cashews and mushrooms, carrots onions and snow peas in spicy sauce.
$12.95

5CH. GAØ XAØO ÑAÄU

Chicken sauteed with celery, cabbage, almonds, snow pea bean sprouts, carrots and straw mushrooms.
$12.95

6CH. GAØ XAØO THAÄP CAÅM

Chicken sauteed with broccoli, carrots, snow peas, baby corns, bamboo slices, straw mushroom in a light oyster sauce.
$12.95

7CH. GAØ XAØO SAÛ ÔÙT

Chicken sauteed with lemon grass, onion and bell pepper.
$12.95

8CH. GAØ XAØO LAÊN (peanut topped)

Chicken sauteed with thinly sliced wood ear mushrooms, and bean thread noodles in spicy curry and coconut milk.
$12.95

9CH. CAØ RI GAØ

Chicken with potato, acorn squash, mushrooms, onion and carrot cooked in curry and coconut milk. Served with rice noodles.
$16.95

Shrimp

1SH. TOÂM RANG MUOÁ I

Deep fried shrimp (shell on) stir-fried with garlic, onions and black pepper.
$12.95

2SH. TOÂM RAM MAËN

Shrimp stir-fried in spicy fish sauce.
$12.95

3SH. TOÂM SOÁT CAØ CAY

Shrimp sauteed with onions, butter, and garlic in spicy tomato sauce.
$12.95

4SH. TOÂM XAØO CHUA NGOÏT RAU CAÛI

Shrimp sauteed with cucumber, snow peas and tomato, in sweet and sour pineapple sauce.
$12.95

5SH. TOÂM XAØO SAÛ ÔÙT

Shrimp stir-fried with lemon grass, bell pepper and onions.
$12.95

6SH. TOÂM KHO TIEÂU

Shrimp sauteed in butter, garlic, onion and spicy black pepper sauce.
$12.95

7SH. TOÂM KHO TIEÂU BROCCOLI

Shrimp sauteed in butter, garlic, onion and spicy black pepper sauce with steamed broccoli.
$14.95

8SH. TOÂM XAØO THAÄP CAÅM

Shrimp sauteed with broccoli, carrot, baby corn, snow pea, Sliced bamboo, napa cabbage, straw mushroom and onions in oyster sauce.
$12.95

9SH. TOÂM XAØO HOÄT ÑIEÀU

Shrimp sauteed with cashews, straw mushrooms carrots, snow peas and onions.
$12.95

10SH. TOÂM RAM ÑAËC BIEÄT

Jumbo shrimp sauteed with butter, garlic, onion, black pepper In spicy fish sauce.
$25.95

11SH. TOÂM ÑAËC BIEÄT XAØO NAÁM ÑOÂNG COÂ

Jumbo shrimp sauteed with black mushrooms, carrots, onions and snow peas.
$25.95

12SH. TOÂM ÑAËC BIEÄT CHIEÂN BÔ

Deep - fried jumbo shrimp in garlic battered. Served with cabbage salad with signature fish sauce dressing.
$25.95

13SH. TOÂM ÑAËC BIEÄT XAØO SAÛ ÔÙT

Jumbo shrimp sauteed with lemon grass, bell pepper and onions.
$25.95

14SH. TOÂM ÑAËC BIEÄT XAØO LAÊN

Jumbo shrimp, thinly sliced wood ear mushrooms, bean thread noodles, onions and potatoes sauteed with coconut milk and curry.
$25.95

15SH. TOÂM UM (peanut topped)

Shrimp, thinly sliced wood ear mushrooms and bean thread noodles in coconut milk and curry sauce.
$16.95

16SH. CAØ RI TOÂM

Shrimp with carrot, potato, acorn squash, mushroom and onion cooked in curry and coconut milk. Served with rice noodles.
$16.95

Pork

1PO. HEO XAØO SAÛ ÔÙT

Pork stir-fried with lemon grass, onions and bell peppers.
$12.95

2PO. HEO XAØO THAÄP CAÅM

Pork sauteed with broccoli, carrots, snow peas, baby corn, sliced bamboo, straw mushrooms in light oyster sauce.
$12.95

3PO. HEO XAØO HOÄT ÑIEÀU

Pork sauteed with cashews, straw mushrooms, carrots, onions, and snow peas in spicy sauce.
$12.95

4PO. HEO XAØO CAØ R

Pork sauteed with lemon grass, onions and curry.
$12.95

5PO. HEO XAØO CHUA NGOÏT RAU CAÛI

Pork sauteed with celery, tomato, cucumber and snow peas in sweet and sour pineapple sauce.
$12.95

Beef

1BE. BOØ 5 MOÙN

Combination plate of: Grilled sliced marinated beef, grilled beef rolls marinated in five spices, grilled beef wrapped around thin slices of pork and onions and slices of seared beef tossed with tomatoes, cucumber, and bell pepper salad.
$17.95

2BE. BOØ NGUÕ VÒ HÖÔNG

Grilled beef rolls marinated in five spices. Served with variety of sauteed vegetables and rice noodles.
$14.95

3BE. BOØ LUÙC LAÉC

Cubed beef tenderloin stir fried with soy sauce, butter, garlic and black pepper.
$15.95

4BE. BOØ XAØO SAÛ ÔÙT

Beef stir-fried with lemon grass, onions and bell pepper.
$12.95

5BE. BOØ XAØO BOÂNG CAÛ I

Beef sauteed with broccoli.
$12.95

6BE. BOØ XAØO DAÁM

Slices of beef and onion sauteed in spicy vinaigrette sauce then topped on iceberg lettuce.
$12.95

7BE. BOØ XAØO DAÁM BOÂNG CAÛI

Slices of beef and onions sauteed in spicy vinaigrette sauce then topped on steamed broccoli.
$12.95

8BE. BOØ XAØO LAÊN (peanut topped)

Beef sauteed with thinly sliced wood ear mushrooms and bean thread noodles in spicy curry and coconut milk.
$12.95

9BE. CAØ RI BOØ

Beef with potato, carrot, acorn squash, mushroom and onion cooked in curry and coconut milk. Served with rice noodles.
$16.95

Lamb

1LA. CÖØU XAØO SAÛ ÔÙT

Lamb stir-fried with spicy lemon grass and onions.
$15.95

2LA. CÖØU XAØO LAÊN (peanut topped)

Lamb sauteed with wood ear mushrooms and bean thread noodles in spicy curry coconut milk.
$15.95

3LA. CÖØU NÖÔÙNG SA

Grilled marinated lamb chops with lemon grass. Served with iceberg lettuce topped with signature fish sauce dressing.
$15.95

Duck

1DU. VÒT XAØO NAÁM ÑOÂNG CO

Slices of duck sauteed with black mushrooms, carrots, onions and snow peas.
$12.95

2DU. VÒT XAØO RAU CAÛ I

Slices of duck sauteed with broccoli, carrot, baby corn, bamboo slices, Napa cabbage and onions.
$12.95

3DU. VÒT XAØO THÔM

Slices of duck sauteed with onions in rich pineapple sauce.
$12.95

4DU. VÒT XAØO LAÊN (peanut topped)

Slices of duck, thinly sliced wood ear mushrooms, bean thread noodles and onions sauteed in coconut milk and curry sauce.
$12.95

5DU. VIT XAØO SAÛ ÔÙT

Slices of duck stir-fried with lemon grass and onion.
$12.95

Frog Leg

1FL. EÁCH XAØO LAÙ QUEÁ

Frog legs stir-fried with basil leaves.
$15.95

2FL. EÁCH CHIEÂN BÔ (peanut topped)

Deep - fried garlic - battered frog legs stir fried with black pepper, and onion. Served on cabbage with signature fish sauce dressing.
$17.95

3FL. EÁCH RANG MUOÁI

Frog legs stir-fried with butter, garlic and black pepper.
$15.95

4FL. EÁCH XAØO LAÊN (peanut topped)

Frog legs sauteed with onions in curry and coconut milk.
$15.95

5FL. EÁCH XAØO SAÛ ÔÙT

Frog legs stir-fried with lemon grass and onions.
$15.95

6FL. EÁCH XAØO CAØ R

Frog legs stir-fried with onions in curry sauce.
$15.95

Squid

1SD. MÖÏC XAØO CHUA NGOÏT RAU CAÛI

Slices of squid sauteed with cucumber, celery, onion and tomato in pineapple sauce.
$12.95

2SD. MÖÏC XAØO SAÛ ÔÙT

Slices of squid sauteed with lemon grass and onions.
$12.95

3SD. MÖÏC XAØO CAØ RI

Slices of squid stir-fried in curry sauce.
$12.95

4SD. MÖÏC RANG MUOÁI

Deep fried slices of squid in lightly battered then stir-fried with garlic and butter.
$12.95

5SD. MÖÏC XAØO LAÊN (peanut topped)

Slices of squid cooked in coconut milk and curry sauce.
$12.95

Scallop

1SC. SCALLOP XAØO SAÛ ÔÙT

Scallops sauteed with lemon grass and onions.
$17.95

2SC. SCALLOP XAØO NAÁM ÑOÂNG CO

Scallops sauteed with black mushrooms, onion, snow pea and carrot.
$17.95

3SC. SCALLOP CHIEÂN BÔ

Deep - fried garlic - battered scallops stir-fried with onions, butter and black pepper.
$17.95

4SC. SCALLOP ÑAËC BIEÄT

Deep fried battered scallops stir - fried with butter, garlic, black pepper and onions in light ketchup sauce. Served with steamed broccoli.
$17.95

5SC . SCALLOP XAØO LAÊN (peanut topped)

Scallops sauteed with wood ear mushrooms and bean thread noodles in spicy curry and coconut milk.
$17.95

6SC. CAØ RI SCALLOP

Scallop with potato, acorn squash, onions and carrot cooked in curry and coconut milk. Served with rice noodles.
$17.95

7SC. SCALLOP RANG MUỐI

Scallop stir-fried with onions, garlic, butter and black pepper.
$17.95

Vegetarian Entrees

1VE. TAØU HUÛ XAØO SAÛ ÔÙT

Tofu stir-fried with lemon grass and onion.
$10.95

2VE. TAØU HUÛ SOÁT CA

Tofu sauteed with onions in spicy tomato sauce.
$10.95

3VE. TAØU HUÛ XAØO THAÄP CAÅM

Tofu sauteed with baby corn, sliced bamboo, broccoli, carrots, napa cabbage, onions, snow peas, and straw mushrooms.
$10.95

4VE. TAØU HUÛ XAØO CAØRI

Tofu and onion stir-fried in curry sauce.
$10.95

5VE. MÌ XAØO DOØN CHAY

Tofu sauteed with baby corn, sliced bamboo, broccoli, carrot, napa cabbage, onions, snow peas, and straw mushrooms topped on crispy egg noodles.
$10.95

6VE. MÌ XAØO CHAY

Egg noodles stir - fried with beansprouts, cabbage, carrots, celery, onions, snow peas and tofu.
$10.95

7VE. CÔM CHIEÂN CHAY

Fried rice with tofu, straw mushroom, bean sprout, peas and carrots.
$10.95

8VE. RAU MUOÁNG XAØO TOÛi

Ong choy stir-fried with garlic sauce.
$10.95

9VE. CAØ RI CHAY (peanut topped)

Straw mushroom, baby corn, broccoli, tofu, sliced bamboo, acorn squash, potato and carrot cooked in curry and coconut milk. Served with rice noodles.
$10.95

10VE. ÑOÀ CHAY ÑAËC BIEÄT

Tofu sauteed with baby corn, sliced bamboo, broccoli, carrot, napa cabbage, onions, snow peas, straw mushrooms, and pineapple sauteed in soybean coconut milk sauce.
$10.95

11VE. TAØU HUÛ XAØO NAÁM ÑOÂNG COÂ

Shredded tofu, onion, sliced black mushroom, and snow pea stir-fried In lemon grass.
$10.95

Fried Rice

1FR. CÔM BOØ NÖÔÙNG

Grilled beef with fried rice or steamed rice.
$10.95

2FR. CÔM HEO NÖÔÙNG

Grilled pork with fried rice or steamed rice.
$10.95

3FR. CÔM GAØ NÖÔÙNG

Grilled chicken breast with fried rice or steamed rice.
$10.95

4FR. CÔM SÖÔØN NÖÔÙNG

Grilled Pork chop with fried rice or steamed rice.
$10.95

5FR. CÔM CHIEÂN BO

Beef fried rice with onion.
$10.95

6FR. CÔM CHIEÂN HEO

Pork fried rice with onion.
$10.95

7FR. CÔM CHIEÂN GA

Chicken fried rice with onion.
$10.95

8FR. CÔM CHIEÂN TOÂM

Shrimp fried rice with onion.
$10.95

9FR. CÔM DÖÔNG CHAÂU (Combination fried rice)

Shrimp, pork, chicken fried rice with onion, peas and carrots.
$10.95

11FR. CÔM GAØ NGUÕ VÒ

Grilled chicken thighs marinated in five spices with steamed rice.
$12.95

12FR. CÔM GAØ ROÂTI

Marinated fried organic chicken with steamed rice.
$12.95

13FR. CÔM CHIEÂN ÑOÀ BIEÅ

Scallop, shrimp, squid and mussel with onion fried rice.
$12.95

14FR. CÔM ÑAËC BIEÄT

Grilled pork chop, grilled beef, grilled chicken and egg roll with fried rice or steamed rice.
$12.95

Noodle Specialties

1N. BUÙN HEO NÖÔÙNG

Grilled pork noodle bowl. All rice noodle bowls are served with chopped cucumber, lettuce, cilantro, mint leaves, bean sprouts and topped with fried onions, green onions and peanuts.
$9.95

2N. BUÙN BOØ NÖÔÙNG

Grilled beef noodle bowl. All rice noodle bowls are served with chopped cucumber, lettuce, cilantro, mint leaves, bean sprouts and topped with fried onions, green onions and peanuts.
$9.95

3N. BUÙN BOØ XAØO

Stir-fried beef with lemongrass noodle bowl. All rice noodle bowls are served with chopped cucumber, lettuce, cilantro, mint leaves, bean sprouts and topped with fried onions, green onions and peanuts.
$9.95

4N. BUÙN CHAÛ GIOØ

Vietnamese pork eggroll noodle bowl. All rice noodle bowls are served with chopped cucumber, lettuce, cilantro, mint leaves, bean sprouts and topped with fried onions, green onions and peanuts.
$9.95

5N. BUÙN CHAÛ GIOØ THÒT NÖÔÙNG

Grilled pork and pork egg roll noodle bowl. All rice noodle bowls are served with chopped cucumber, lettuce, cilantro, mint leaves, bean sprouts and topped with fried onions, green onions and peanuts.
$9.95

6N. BUÙN GAØ NÖÔÙNG

Grilled chicken noodle bowl. All rice noodle bowls are served with chopped cucumber, lettuce, cilantro, mint leaves, bean sprouts and topped with fried onions, green onions and peanuts.
$9.95

7N. BUÙN TOÂM THÒT NÖÔÙNG

Grilled pork, grilled shrimp noodle bowl. All rice noodle bowls are served with chopped cucumber, lettuce, cilantro, mint leaves, bean sprouts and topped with fried onions, green onions and peanuts.
$9.95

8N. BUÙN TOÂM NÖÔÙNG

Grilled shrimp noodle bowl. All rice noodle bowls are served with chopped cucumber, lettuce, cilantro, mint leaves, bean sprouts and topped with fried onions, green onions and peanuts.
$9.95

9N. BUÙN TOÂM QUEÁT

Fried shrimp paste wrapped in rice paper noodle bowl. All rice noodle bowls are served with chopped cucumber, lettuce, cilantro, mint leaves, bean sprouts and topped with fried onions, green onions and peanuts.
$9.95

10N. BUÙN TAØU HUÛ XAØO SAÛ ÔÙT

Stir-fried tofu with lemon grass noodle bowl. All rice noodle bowls are served with chopped cucumber, lettuce, cilantro, mint leaves, bean sprouts and topped with fried onions, green onions and peanuts.
$9.95

11N. BUÙN ÑAËC BIEÄT (SPECIAL NOODLE BOWL)

Grilled shrimp, grilled pork, grilled beef, and egg roll. All rice noodle bowls are served with chopped cucumber, lettuce, cilantro, mint leaves, bean sprouts and topped with fried onions, green onions and peanuts.
$9.95

12N. SUPER NOODLE BOWL

Grilled shrimp, fried sesame tempura batter shrimp, grilled pork, grilled beef, grilled chicken and egg roll. All rice noodle bowls are served with chopped cucumber, lettuce, cilantro, mint leaves, bean sprouts and topped with fried onions, green onions and peanuts.
$12.95

13N. BUÙN HAØ NOÄI ,TOÂM, CHAÛ GIOØ

Grilled pork skewers, grilled shrimp , shrimp pork egg roll and shredded ong choy noodle bowl. All rice noodle bowls are served with chopped cucumber, lettuce, cilantro, mint leaves, bean sprouts and topped with fried onions, green onions and peanuts.
$12.95

14N. BUÙN THAÄP CAÅM (COMBO NOODLE BOWL)

Grilled shrimp, grilled pork, grilled beef, grilled chicken and egg roll combo noodle bowl. All rice noodle bowls are served with chopped cucumber, lettuce, cilantro, mint leaves, bean sprouts and topped with fried onions, green onions and peanuts.
$10.95

Lunch Specials (Served 11am-4pm)

LS1. BUÙN ÑAËC BIEÄT (peanut topped)

Grilled shrimp, grilled pork, grilled beef, and egg roll special noodle bowl topped on rice noodles, cucumbers, lettuce, mint, cilantro and bean sprouts.
$8.95

LS2. CÔM ÑAËC BIEÄT

Grilled pork chop, grilled beef, grilled chicken and egg roll with fried rice or steamed rice.
$12.95

LS3. BUÙN THAÄP CAÅM (peanut topped)

Grilled shrimp, grilled pork, grilled beef, grilled chicken and egg roll combo noodle bowl topped on rice noodles, cucumbers, lettuce, mint, cilantro and bean sprouts.
$10.95

Beverages

Coke

$1.50

Diet Coke

$1.50

Sprite

$1.50

Orange Soda

$1.50

ÑAÙ CHANH

Lemonade with sugar.
$3.00

SÖÕA ÑAÄU NAØNH

Soybean milk.
$3.00

TRAØ ÑAÙ CHANH ÑÖÔØNG

Iced tea with sugar.
$3.00

CAØ PHEÂ SÖÕA ÑA

Vietnamese iced coffee with sweetened milk.
$3.50

CAØ PHEÂ ÑA

Vietnamese iced coffee.
$3.50

DÖØA TÖÔI

Fresh young coconut juice.
$3.50

CHEØ, BOBA DRINKS

Tapioca and Desserts drinks.
$4.00

Hot Tea (1 Pot)

$2.00

Order anything

Tell us what you want and we will send a Postmate to get it for you.
Add an item
Describe what you're looking for. Learn more

Explore Nearby Areas

Postmates

AboutCareersBlogPress & MediaCivic LabsUnlimitedSupportPickup
©2018 Postmates IncTermsPrivacy