Postmates
Log in
Sign Up
Log in

Pho Asian Star Menu

Appetizer - Món Khai Vị

Fried Eggroll - Chả Giò

2 pieces.
$2.50
0

Vegetarian Spring Rolls - Gỏi Cuốn Chay

2 pieces.
$2.50
0

Shrimp Spring Rolls - Gỏi Cuốn Tôm

2 pieces.
$3.50
0

Grilled Chicken Spring Roll - Gà Nướng Cuốn

2 pieces.
$3.50
0

Grill Pork Spring Roll - Thịt Nướng Cuốn

2 pieces.
$3.50
0

Beef Meatball Soup -Súp Bò Viên

$3.00
0

Wonton Soup - Súp Hoành Thánh

$3.00
0

Grilled Pork Vietnamese Sub - Bánh Mì Thịt Nướng

$3.99
0

Grilled Chicken Vietnamese Sub - Bánh Mì Gà Nướng

$3.99
0

Crab Rangoon - Hoành Thánh Cua Chiên Giòn

6 pieces.
$4.50
0

Calamari - Mực Chiên Giòn

6 pieces.
$54.50
0

Fried Shrimp Wrap - Tôm Cuốn Chiên

6 pieces.
$4.95
0

Lemon Pepper Chicken Wings - Cánh Gà Muối Tiêu Chanh

6 pieces.
$4.95
0

Fried Tofu Wrap with Shrimp Paste - Tàu Hủ Ky Chiên

2 pieces.
$4.95
0

Beef Noodle Soup - Phở Bò

Medium Rare Steak - Phở Tái

$7.50
0

Meatball - Phở Bò Viên

$7.50
0

Well Done Brisket - Phở Chín

$7.50
0

Beef Flank - Phở Nạm

$7.50
0

Medium Rare Steak & Meatball - Phở Tái Bò Viên

$7.50
0

Medium Rare Steak & Tripe - Phở Tái Sách

$7.50
0

Medium Rare Steak & Flank - Phở Tái Nạm

$7.50
0

Medium Rare Steak & Tendon - Phở Tái Gân

$7.50
0

Medium Rare Steak & Brisket -Phở Tái Chín

$7.50
0

Medium Rare Steak, Flank & Tendon - Phở Tái Nạm,gân

$7.50
0

Medium with Rare Steak, Tendon, Tripe & Flank

Phở tái, nạm,gân, sách.
$7.50
0

Tofu – Phở Tofu

$7.50
0

Vegetable - Phở Rau Cải

$7.50
0

Brisket & Flank – Phở Chín, Nạm

$7.50
0

Brisket & Meatball – Phở Chín, Bò Viên

$7.50
0

Flank, Brisket, Tendon & Tripe

Phở chín, nạm, gân, sách.
$7.50
0

Shrimp – Phở Tôm

$7.99
0

Seafood – Phở Hải Sản

$7.99
0

Combination - Medium Rare Steak, Meatball, Flank, Tendon & Tripe

Phở đặc biệt.
$7.99
0

Chicken Noodle Soup - Phở Gà

Serve with White Meat Chicken

Phở gà thịt trắng.
$7.50
0

Serve with Dark Meat Chicken

Phở gà thịt nâu.
$7.50
0

Serve with White Meat & Dark Meat Chicken

Phở gà hổn hợp.
$7.50
0

Noodle Soup without Meat - Phở Không Thịt

Noodle Soup without Meat

Phở không thịt.
$4.99
0

Pork Noodle Soup -Hủ Tiếu, Mì

Combination Clear Noodle

Hủ tiếu thập cẩm.
$7.50
0

Seafood Clear Noodle

Hủ tiếu hải sản.
$7.50
0

Combination Egg Noodle

Mì thập cẩm.
$7.50
0

Seafood Egg Noodle

Mì hải sản.
$7.50
0

Wonton Soup Egg Noodle

Mì hoành thánh.
$7.50
0

BBQ Pork & Wonton Egg Noodle

Mì hoành thánh xá xíu.
$7.50
0

Chicken Egg Noodle -Mì Gà

$7.50
0

Beef Stew - Bò Kho

Beef Stew with Egg Noodle

Mì bò kho.
$7.50
0

Beef Stew with Rice Noodle

Phở bò kho.
$7.50
0

Beef Stew with Clear Noodle

Hủ tiếu bò kho.
$7.50
0

Beef Stew with Vermicelli

Bún bò kho.
$7.50
0

Beef Stew with French Bread

Bánh mì bò kho.
$7.50
0

Beef Stew with Rice

Cơm bò kho.
$7.50
0

Fry Noodle Dishes - Các Món Hủ Tiếu,mì Xào

Chicken

Mì xào gà. Include egg noodle.
$8.99
0

Beef

Mì xào bò. Include egg noodle.
$8.99
0

Chicken Crispy Egg Noodle

Mì xào giòn gà. Include egg noodle.
$8.99
0

Beef Crispy Egg Noodle

Mì xào giòn bò. Include egg noodle.
$8.99
0

Seafood

Mì xào hải sản. Include egg noodle.
$9.50
0

Seafood Crispy Egg Noodle

Mì xào giòn hải sản. Include egg noodle.
$9.50
0

Combination

Mì xào thập cẩm. Include egg noodle.
$9.50
0

Combination Crispy Egg Noodle

Mì xào giòn thập cẩm. Include egg noodle.
$9.50
0

Chicken Stir Fry Fried Flat Noodle

Hủ tiếu áp chảo ga. Include flat noodle.
$7.99
0

Beef Stir Fry Fried Flat Noodle

Hủ tiếu áp chảo bò. Include flat noodle.
$8.99
0

Seafood Stir Fry Fried Flat Noodle

Hủ tiếu áp chảo hải sản. Include flat noodle.
$9.50
0

Chicken Stir Fry

Hủ tiếu xào gà. Include flat noodle.
$7.99
0

Beef Stir Fry

Hủ tiếu xào bò. Include flat noodle.
$8.99
0

Combination Stir Fry

Hủ tiếu xào thập cẩm. Include flat noodle.
$9.50
0

Seafood Stir Fry

Hủ tiếu xào hải sản. Include flat noodle.
$9.50
0

Rice Plates - Cơm

Grilled Pork

Cơm thịt nướng. Include steam rice.
$7.99
0

Grilled Chicken - Cơm Gà Nướng

Include steam rice.
$7.99
0

Grilled Chicken & Eggroll

Cơm gà chả gio. Include steam rice.
$8.99
0

Grilled Pork & Eggroll

Cơm thịt nướng chả giò. Include steam rice.
$8.99
0

Grilled Pork & Fried Tofu Shrimp Wrap

Cơm thịt nướng tàu hủ ky. Include steam rice.
$8.99
0

Grilled Chicken & Fried Tofu Shrimp Wrap

Cơm gà nướng tàu hủ ky. Include steam rice.
$8.99
0

Grilled Pork & Shrimp

Cơm tôm thịt nướng. Include steam rice.
$8.99
0

Grilled Chicken & Shrimp

Cơm tôm gà nướng. Include steam rice.
$8.99
0

Grilled Shrimp

Cơm tôm nướng. Include steam rice.
$8.99
0

Grilled Shrimp & Fried Tofu Shrimp Wrap

Cơm tôm nướng tàu hủ ky. Include steam rice.
$8.99
0

Special Combination

Grilled pork, grilled shrimp, fried tofu wrap with shrimp paste, eggroll & egg - cơm đặc biệt: thịt nướng, tôm,tàu hủ ky,chả giò & trứng. Include steam rice.
$10.50
0

Rice Vermicelli - Bún

Grilled Pork

Bún thịt nướng. Include rice vermicelli.
$7.99
0

Grilled Chicken

Bún gà nướng. Include rice vermicelli.
$7.99
0

Eggrolls

Bún chả giò. Include rice vermicelli.
$7.99
0

Grilled Chicken & Eggroll

Bún gà nướng chả giò. Include rice vermicelli.
$8.99
0

Grilled Pork & Shrimp

Bún tôm thịt nướng. Include rice vermicelli.
$8.99
0

Grilled Chicken & Shrimp

Bún tôm gà nướng. Include rice vermicelli.
$8.99
0

Grilled Shrimp & Eggroll

Bún tôm chả giò. Include rice vermicelli.
$8.99
0

Grilled Shrimp

Bún tôm nướng. Include rice vermicelli.
$8.99
0

Grilled Pork & Fried Tofu Shrimp Wrap

Bún thịt nướng tàu hủ ky. Include rice vermicelli.
$8.99
0

Grilled Chicken & Fried Shrimp Wrap

Bún gà nướng tàu hủ ky. Include rice vermicelli.
$8.99
0

Fried Tofu Shrimp Wrap

Bún tàu hủ k. Include rice vermicelli.
$8.99
0

Grilled Pork & Eggroll

Bún thịt nướng chả giò. Include rice vermicelli.
$8.99
0

Special Combination

Grilled pork, grilled shrimp, fried tofu wrap with shrimp paste, grilled chicken & eggroll - bún đặc biệt: thịt nướng, tôm, tàu hủ ky, gà, chả giò. Include rice vermicelli.
$10.50
0

Fried Rice - Các Món Cơm Chiên

Tofu - Cơm Chiên Tofu

Include fried rice.
$7.99
0

Chicken - Cơm Chiên Gà

Include fried rice.
$7.99
0

Beef - Cơm Chiên Bò

Include fried rice.
$7.99
0

Shrimp - Cơm Chiên Tôm

Include fried rice.
$9.50
0

Combination

Shrimp, beef, chicken - cơm chiên thập cẩm. Include fried rice.
$9.50
0

Vegetables Dishes - Đồ Xào Tofu Chay

Steam Rice with Tofu & Vegetables

Cơm tofu xào rau cải.
$7.99
0

Steam Rice with Lemon Grass Tofu

Cơm đậu hủ xào xả ớt.
$7.99
0

Vermicelli with Lemon Grass Tofu

Bún đậu hủ xào xả ớt.
$7.99
0

Egg Noodle with Tofu

Mì xào tofu.
$7.99
0

Crispy Egg Noodle with Tofu

Mì xào giòn tofu.
$7.99
0

Flat Noodle with Tofu

Hủ tiếu xào tofu.
$7.99
0

Fried Flat Noodle with Tofu

Hủ tiếu áp chảo tofu.
$7.99
0

Stir Fry Wok - Món Đồ Xào

Chicken & Broccoli

Cơm gà xào bông cải. Include steam rice.
$7.99
0

Chicken & Vegetable

Cơm gà xào rau. Include steam rice.
$7.99
0

Cashew Chicken

Cơm gà xào hạt điều. Include steam rice.
$7.99
0

Lemon Grass Chicken

Cơm gà xào sả ớt. Include steam rice.
$7.99
0

Orange Chicken

Cơm gà xào vỏ cam. Include steam rice.
$7.99
0

Sesame Chicken

Cơm gà xào mè. Include steam rice.
$7.99
0

Curry Chicken

Cơm gà xào cà ri. Include steam rice.
$7.99
0

Lemon Grass Beef

Cơm bò xào sả ớt. Include steam rice.
$8.99
0

Beef & Vegetables

Cơm bò xào rau cải. Include steam rice.
$8.99
0

Beef & Broccoli

Cơm bò xào bông cải. Include steam rice.
$8.99
0

Beef Lok Lak

Cơm bò lúc lắc. Include steam rice.
$8.99
0

Shrimp & Vegetable

Cơm tôm xào rau cải. Include steam rice.
$9.50
0

Shrimp & Broccoli

Cơm tôm xào bông cải. Include steam rice.
$9.50
0

Seafood

Cơm xào hải sản. Include steam rice.
$9.50
0

Special Combination

Shrimp, beef, chicken & vegetable - cơm tôm, bò,gà xào rau. Include steam rice.
$9.50
0

Lemon Grass Chicken

Bún gà xào sả ớt. Include vermicelli
$7.99
0

Chicken Garlic

Bún gà xào tỏi. Include vermicelli
$7.99
0

Chicken Sauté

Bún gà xào saté. Include vermicelli
$7.99
0

Beef & White Onion

Bún bò xào củ hành. Include vermicelli
$8.99
0

Specials - Món Ăn Đặc Biệt

Pad Thai

$7.99
0

Lo Mein

$7.99
0

Fresh Natural Juices-Nước Ép Trái Cây

Fresh Natural Juices

$3.50
0

Smothies-Boba Tea - Included Boba & Jelly

Smothies-Boba Tea

Included boba & jelly.
$3.50
0